İmar ve Şehircilik
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürü - İsmail ALTUNYAY

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak,

a)  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Genel Tebliğleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

b)Başkanlık, Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen Yatırım İzleme Raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını sağlamak ve ilgili toplantılara katılmak.

c)Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikalarıile bağlıbulunulan mevzuat, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Bayrampaşa Belediyesi sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek, imar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makina projelerinin onaylamak, çalışmalarının yürütülmesini takip etmek, İlgili mevzuata uygun imar plan uygulamalarını ve tasdik edilen projelere göre, Yapı İzin (Ruhsat) Yapı Kullanma (İskan) belgelerini düzenleyerek üst makama sunmak, iskan işlemleri (vizeler, yıkım vb.) yapı denetim ve kontrol hizmetlerini, yıkım işlemlerini takip ederek denetlemek, bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak, ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri takip ederek denetlemek.

ç)İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ayniyat işlemleri ve bütçe işlemlerini kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmek.

Müdürlüğümüz'ün Görevi :

Bayrampaşa Belediye Meclisinin 09 03 2017 tarih ve 24 sayılı kararıyla onanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma yönetmeliğinde belirtildiği gibi; Belediyemizin Planlama ve  İmar hizmetleri görevini yürütür.Müdürlüğümüz; İmar İşleri Birimi ve Planlama işleri biriminden oluşmaktadır.

İmar İşleri Birimi’nin Görevleri:

a) Teknik Başkan yardımcısına bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürü sorumluluğunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Genel Tebliğleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

 

b) Başkanlık, Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen Yatırım İzleme Raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını sağlamak ve ilgili toplantılara katılmak.

c) Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikalarıile bağlıbulunulan mevzuat, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Bayrampaşa Belediyesi sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek, imar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makina projelerinin onaylamak, çalışmalarının yürütülmesini takip etmek, İlgili mevzuata uygun imar plan uygulamalarını ve tasdik edilen projelere göre, Yapı İzin (Ruhsat) Yapı Kullanma (İskan) belgelerini düzenleyerek üst makama sunmak, iskan işlemleri (vizeler, yıkım vb.) yapı denetim ve kontrol hizmetlerini,Ruhsatına aykırı yapılmış olan kısımları tespit etmek ve İmar Kanunu’nun 42. Mad. Ve 32. Mad.ye İstinaden Belediye Encümenince Para cezası ve yıkım kararlarını aldırmak. Yıkılacak derecede tehlike arz eden binalara ilişkin teknik rapora dayalı olarak binaların nüfus ve eşyadan tahliyesini yaptırmak ve İmar Kanunu 39. Maddesine istinaden Maili inhidam kararını aldırmak. Birimyıkım işlemlerini takip ederek denetlemek,

ç) İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ayniyat işlemleri ve bütçe işlemlerini kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmek.

       İmar İşleri Birimi, İmar Ruhsat ve Tesisat  Bürosu, Yapı Kontrol ve İskan  Şefliği, Durum Bürosu, Harita Bürosu, İmar Kalem ve Arşiv Bürosu olarak teşekkül etmiş bir birimdir.

Planlama İşleri Biriminin Görevleri:

Planlama İşleri  Birimi;Teknik Başkan yardımcısına bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürü sorumluluğunda,Birim Amiri yetkisi altında kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarla birlikte; İlgili kanun, Yönetmelik, genelge  ve benzeri mevzuat hükümleri çerçevesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda, 1/1000 ölçekli imar planını yapmak; planlanan alanların uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile istihdam, sosyal ve ekonomik yapı, konut, ulaşım, turizm altyapı gibi ilçenin gelişme unsurlarına ilişkin olarak, imar planlarını ve yatırım kararlarını yönlendiren, stratejik hedefleri, politikaları ve arazi kullanım kararlarını uygulayan, denetlenmesini ve güncel halde tutulmasını sağlayan bir birimdir.

Değişen 1/5000 Nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planları yapmak veya teklifleri değerlendirerek plan değişikliklerini hazırlamak , Başkanlık makamının onayıyla  Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen imar planlarını onaylanmak üzere  Büyükşehir Belediyesine iletmek,  kesinleşen imar planlarının ilan işlemlerini yapmak.

Planlama İşleri Biriminin altında, Planlama Kalemi,  Planlama Bürosu çalışmalarını yürütmektedirler.

 

 

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1204

Mail: imar@bayrampasa.bel.tr


submit
submit