Mali Hizmetler
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürü: Aziz UZ

0(212) 467 19 00 Dahili:1309 Gelirler:1107

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak, mali hizmetler birimi 5018 sayılı mali yönetim ve kontrol kanunun 60. maddesinde sayılan görevleri ve mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre muhasebe işlemlerini yürütmek öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Müdürlüğümüz, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, bunların saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapılmasından sorumludur.

Ana amacımız gerek gerçek kişilerin, gerekse tüzel kişilerin hak sahibi olması durumunda bu haklarına zamanında ulaşmalarını sağlayarak, ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçmektir.

Faaliyetlerimiz

 • İdarenin stratejik plan ve  performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının pekiştirme çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları  çerçevesinde, ayrıntılı harcama  programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile Mali İstatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda  üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Asker Aile Maaş Bürosu
4109 sayılı “Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun” gereği, gerekli şartları taşıyan asker anneleri ve eşlerine askerlik müddeti boyunca maaş verilmektedir.

Asker Aile Yardımından Yararlanmak İçin Aranan Şartlar

Asker Anneleri İçin

 • Kocasının vefat etmiş olması veya kocasından resmi olarak boşanmış olması
 • Kocası sağ ise devlet hastanesinden yüzde 60 oranında sakat, çalışamaz raporu
 • Asker hariç 18 yaşını doldurmuş bekar çocuğunun olmaması
 • Annenin hiçbir şekilde emekli maaşı almaması
 • Dul, yetim, nafaka vb. hiçbir maddi gelirinin olmaması
 • Er ve annesinin Bayrampaşa ilçesi sınırları içinde ikamet etmesi

Asker Eşleri İçin

 • Er ve eşinin Bayrampaşa ilçe sınırları içinde ikamet etmesi
 • Er eşinin maddi gelirinin olmaması

İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı
 • Muhtarlıktan alınan form 5 belgesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1311

Mail: malihizmetler@bayrampasa.bel.tr


submit
submit