Yazı İşleri
Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürü: Vedat AY

0(212) 467 19 00 Dahili:1511

Yazı İşleri Müdürlüğü olarak, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Meclisi’nin düzenli çalışabilmesi için, meclise gerekli desteği vererek; dokümanlar hazırlamak, meclisin yazım, onay ve kararlarını takip etmek, Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerini yürütmek çalışmalarımızın ana temasını oluşturmaktadır. Kuruma gelen ve kurumdan giden evrakları tarih ve öncelik sırasına göre düzenli bir şekilde takip ederek, bunları ilgili birimlere ulaştırmak, belediye adına gerçek ve tüzel kişilerle ilgili yazışmaları yapmak, müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayıcı iletişim kanalları kurmak ve bunları yapıcı şekilde takip etmek öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Belediye Encümeni’nin belediyemiz ve halkımız adına hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için encümene metinsel içerik desteği vermek, Encümen’e sunulacak dosyaları düzenleyerek, işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak,  Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmeliğe uygunluğunu kontrol ederek mağduriyetlerin önüne geçmek, diğer görevlerimiz arasındadır. Ayrıca belediyemize evlilik müracaatında bulunan kişilerin evlilik akitlerini gerçekleştirmekte müdürlüğümüzün sorumluluğundadır.

Müdürlüğümüz sorumluluğunda Kurumsal Arşiv Şefliği kurularak evrakların güvenliği ve standartlara uygun saklanması sağlanmaktadır. Yine Müdürlüğümüz bünyesinde Kent Konseyinin aktif ve katılımcı çalışmalarına destek olmak, alınan kararları ilgili kurum ve birimlere yönlendirmek ve sonuçlarını Kent Konseyine iletmek üzere gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla kent konseyi masası kurulmuştur.

Belediye Meclisi

Bayrampaşa Belediye Meclisi, Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş 37 meclis üyesinden oluşur. 37 üyenin bulunduğu belediye meclisinde 7 üye aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesidir.        

Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda üyeleri arasında gizli oyla birinci ve ikinci başkan vekili ile en az 2 katip üyeyi ilk 2 yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk 2 yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.

Belediye Meclisi her ayın ilk pazartesi günü toplanır. Meclis toplantıları açıktır. Ancak Meclis Başkanının veya üyelerinin birinin gerekçeli önerisi üzerine toplantıya katılanların salt çoğunluğunun karar almasıyla kapalı oturum yapabilir.

Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlenerek en az 3 gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. Her ayın ilk toplantısında Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

Mecliste alınan bütçe ve imar ile ilgili kararlar Büyükşehir Belediye Başkanlığına diğer kararlar ise 7 gün içinde Mülki İdare Amirine gönderilmektedir. Meclis kararları ayrıca belediye web sitesinde yayınlanmaktadır. 

Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

 • Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını görüşmektedir.
 • Bütçe ve kesin hesabı görüşmektedir.
 • Belediyenin imar planlarını ve çevre düzeni planlarını görüşmektedir.
 • Borçlanmaya karar vermektedir.
 • Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ücret tarifelerini görüşmektedir.
 • Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisini karar vermektedir.
 • Şartlı bağışları kabul etmektedir.
 • Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya; sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermektedir.
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap - işlet veya yap - işlet - devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermektedir.
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermektedir.
 • Yurt içinde ve yurt dışında, İçişleri Bakanlığın izniyle belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek  amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapmaya, yaptırmaya, kiralamaya  veya tahsis etmeye karar vermektedir.
 • Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermektedir.

Belediye Encümeni
Encümen, belediyenin günlük faaliyetleri ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organıdır. Encümen başkanı belediye başkanı veya görevlendirdiği başkan yardımcısıdır. Belediye encümeni; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği üç üye ve belediye başkanının, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üye olmak üzere Encümen Başkanı ile birlikte yedi kişiden oluşmaktadır.

Meclis ve encümen toplantılarının internet üzerinden naklen yayınlanabilmesini ve halkımızın bu görüşmeleri takip edebilmesini sağlamak amacıyla meclis salonuna kamera sistemi yerleştirilmiştir.

Belediye Encümeni’nin Görev ve Yetkileri

 • Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek
 • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırmaları görüşmek
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
 • Bütçeden fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
 • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak
 • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
 • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek

Encümen ve Meclis Biriminin Görevleri

 • Belediye meclisinin toplanmasıyla ilgili ilanları süresi içinde ivedilikle ilgilerine ulaştırmak
 • Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gitmesi gereken meclis kararlarını yollamak
 • Ses kayıtlarını çözerek yazılı hale getirmek ve gruplara birer adet göndermek, isteyen meclis üyelerine birer adet vermek
 • Zabıtlara uygun olarak meclis kararlarını dörder adet yazmak, kontrol etmek; meclis katiplerine ve meclis başkanına veya başkan vekiline imzalatmak
 • Gündemi belirleyerek bu doğrultuda hazırlık yapmak
 • Meclis divanının çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak
 • Grup başkanlarıyla diyalogu sağlayıp, meclis çalışmalarını aksamaya uğratmamak
 • Encümene sevk edilen evrakları, gelen defterine kayıt edip encümen gündemi hazırlamak
 • Encümenin karar aldığı dosyaları, karara dönüştürüp ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak
 • Encümen evraklarının imzalanmasını sağlamak, takibini yapmak
 • Encümen kararlarının arşivlemesini yapmak

Evlendirme Şefliği
İlçemiz halkının nikah işlemlerini gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini sürdüren evlendirme şefliğimizde her yıl yaklaşık 2.500 çiftin nikahı kıyılmaktadır. Belediyemiz evlendirme memurluğunca kıyılan nikahlar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda kıyılmakta olup, talep doğrultusunda ilçemizde bulunan düğün salonlarında da nikah gerçekleştirilmektedir. Evlendirme şefliğinde görevli memurlar; yapılan müracaatlardan, kayıtların tutulmasından, yapmış oldukları akitlerden, evrakların korunması ve arşivlenmesinden şahsen sorumludur.

Umumi Evrak Şefliği
Belediyemize kurumumuz dışından gelen tüm evrakların ve dilekçelerin ilk olarak geldiği ve kayıtlarının alındığı yer olan umumi evrak şefliği bu evrakların kayıtlarını yaptıktan sonra ilgili birimlere iletmek ve takibini yapmakla sorumludur. Belediyemizden kurum dışına gönderilecek tüm evraklar yine umumi evrak şefliğimiz kayıtlarında toplanmakta, bünyemizde çalışan kuryemiz ve posta yoluyla ilgili kurumlara bu evrakların ulaştırılması sağlanmaktadır. Umumi evrak şefliğimizde, yılda yaklaşık sekiz bin gelen evrak, yedi bin giden evrak, on iki bin dilekçe, otuz tamim ve bildiri kaydı yapılmaktadır.

Arşiv Şefliğ

Arşiv Şefliği, Belediyemiz bünyesinde bulunan Kurum Arşivinin mevzuata uygun bir şekilde oluşturulmasını sağlamakla görevlidir.

Bu çerçevede arşiv şefliğimiz; Belediyemizde bulunan Müdürlüklere birim arşivlerinin yönetilmesi konusunda yardımcı olmak, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Ayrıca Kurum arşivindeki arşivlik malzemenin müdürlükler tarafından kullanılmasını kolaylaştırmak ve envanterlerini çıkarmak, Kurum Arşivinde saklama süresini dolduran arşivlik malzemelerin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde ayıklama imhalarını gerçekleştirmek, şefliğimizin iş kalemleri arasındadır.

Kent Konseyi Masası

Kent Konseyi Masası, Belediye Başkanlığımız ile Bayrampaşa Kent Konseyi arasında koordinasyonu sağlamak, Kent Konseyinin yapacağı toplantıları üyelerine bildirmek, toplantılarda alınan kararları ilgili kurum ve birimlere havale etmek ve ilgili cevapları Kent Konseyine sunmak gibi görevleri yapmaktadır. 

1-Bayrampaşa Belediyesi İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi İçin Tıklayınız

2-Bayrampaşa Belediyesi Devir-Teslim ve İlişik Kesme Yönergesi

3-Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

4-Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız

5-Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

6-Meclis Karar Özetleri İçin Tıklayınız

7-Belediye Meclisi

8-Belediye Encümeni

 

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1512

Mail: yaziisleri@bayrampasa.bel.tr

 


submit
submit