Hukuk İşleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürü: Av. Hikmet DÜNDAR

0(212) 467 19 00 Dahili:1969

Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Yasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası  23 Şubat 1998 tarih, 4/5 sayılı Belediye Meclis kararıyla çıkarılan Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği  çerçevesinde Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapmaktadır. Tüm adli ve idari mercilerde belediyenin haklarını arayan ve koruyan, belediye hizmetlerinin hukuka uygun, verimli ve düzenli üretilmesine hukuki açıdan katkıda bulunan temsil, inceleme ve danışma birimidir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak, belediye başkanlığının ve belediyemizin alacağı bütün kararların, yapacağı bütün iş ve eylemlerin hukuki alt yapısını oluşturmak ve bunların hukuka uygunluğunu kontrol ederek, hukuk çerçevesi içersinde gerekli düzenlemeleri yapmak; diğer kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle yapılan anlaşma ve protokollerin hukuka uygunluğunu gözden geçirerek, ortaya çıkabilecek anlaşmasızlıklarda belediyenin hak ve menfaatlerini yasalara uygun olarak korumak ve belediyemizi üçüncü kişilere ve kurumlara karşı başarı ile temsil etmek öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Tüm bu görevleri ve hizmetleri yaparken halkımızın inanç  ve değer yapısı ile bütünleşerek önemli kararları onlarla birlikte vermek, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir Bayrampaşa için yeni kaynaklar üretmek, mevcut kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmak ve kentsel dönüşüm sürecini zamana yayarak, halkımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmak hedeflerimizdendir.

Hukuk İşleri Müdürlüğümüz, 1997 yılında elektronik daktilo ve bilgisayar sistemini kullanmaya başlamış ve hizmetlerini teknolojik ürünlerle entegre ederek, hukuk dairesi içerisindeki tüm belediye işlemlerinde hızlı, etkili, nitelikli bir çalışma programı başlatmıştır. Müdürlüğümüz Ulusal  Yargı Ağı projesi (Uyap) sistemine uygunluk sağlamak  için gerekli olan mevzuat, içtihat ve icra programlarını satın alarak, icra dosyalarını bu programda hazırlamıştır. Ayrıca müdürlüğümüz bünyesindeki dava ve icra dosyaları bütün aşamalarıyla elektronik sisteme kaydedilmiştir. Avukatlar arasında bilgisayar ağı oluşturularak bütün dosyalardan; her avukatın, müdürün ve başkan danışmanının bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Müdürlüğümüz;

 • Belediye lehine dava açmak veya aleyhine açılan davaları yargı organlarında belediyeyi temsil ederek takip etmektedir.
 • İdarenin hak ve menfaatlerini korumaktadır.
 • Belediye içerisinde yer alan birimlerin uygulamaları ile ilgili eksikliklerin giderilmesine ve bütünlüğün sağlanabilmesine yönelik genelge yayınlamaktadır.
 • Hukuki konularda ihtarname çekerek, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlayarak tebliğe çıkarmaktadır.
 • Yayımlanan yeni yasal mevzuata, çalışanların uyum gösterebilmelerini temin için hizmet içi eğitim çalışması yapmaktadır.
 • Hasar tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırmaktadır.
 • Birimlerce uygulamada ortaya çıkan sorunlara, talep edilmesi halinde hukuki görüş hazırlamaktadır.
 • Davaların ara kararına ve bilirkişi raporlarına itiraz ve beyan sunmaktadır.
 • Davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunmaktadır.
 • Dava dosyalarıyla ilgili işlemleri adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri gözetiminde takip etmektedir.
 • Müdürlük bünyesinde takip edilen veya sonuçlanmış dava dosyalarını defterlere sıra ile işlemektedir.
 • Davalara ait belgelerin arşiv çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmektedir.
 • Hukuki konularda ilgili birim ve müdürlüklerle etkili bir işbirliği yapmaktadır.
 • Halkın idari konularla ilgili ihtiyaç ve taleplerine yönelik, halkı bilgilendirme hizmeti sunmaktadır.
 • Belediyeye çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal mevzuat ile verilmiş hak ve yetkilerin tam olarak kullanılabilmesi için bütün mevzuatı inceleyerek, kanunların halkın ve kamunun menfaatine daha uygun olarak yerine getirilebilmesi için gerekli hukuki yorumu ortaya koymaktadır.

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1615

Mail: hukukisleri@bayrampasa.bel.tr


submit
submit