Hizmet Standartları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

A) İmar durum bürosu hizmet standartları


SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

1

İmar Durum Belgesi Hazırlanması

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliği’nin 13,01 maddesine göre;
 • Parselin tapu fotokopisi
 • Kadastro Müdürlüğü’nce hazırlanan güncel Aplikasyon Krokisi

 

2 gün

2

Yazılı İmar Durumu

 • Parselin tapu fotokopisi

1 gün

3

İfraz-Tevhid-Yola Terk İşlemleri için Encümene Teklif Belgeleri gönderilmesi

 • Harita Bürosunca hazırlanan Belediye Encümene teklif belgesi
 • Tapu teklif folyesi

1 gün

4

İfraz-Tevhid-Yola Terk İşlemleri için hazırlanan evrakın Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi

 • Encümen Kararı
 • Belediye Encümenine teklif belgesi
 • Tapu teklif folyesi

 

1 gün

 

B) Harita bürosu hizmet standartları

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

                                      İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRECİ

 

1

İnşaat İstikamet Rölevesi
Kot-Kesit Belgesi

 • Parselin tapu fotokopisi
 • Kadastro Müdürlüğü’nce hazırlanan güncel Aplikasyon Krokisi
 • İmar Durum Belgesi

 

        3 gün

 

2

Encümene Teklif Belgesi

 • Parselin tapu fotokopisi
 • Kadastro Müdürlüğü’nce hazırlanan güncel Aplikasyon Krokisi
 • İmar Durum Belgesi
 • İnşaat İstikamet Rölevesine göre hazırlanmış olan Tescil Bild.(Beyanname)

 

 

        3 gün

 

4

 

18. Madde Uygulaması

 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde Uygulaması yapılması için Encümen kararı alınması
 • Tapu Sicil Müdürlüğüne uygulama şerhi konulması
 • Uygulamaya ilişkin parselasyon planının tescili için encümen kararı alınması
 • Gazete ilanı, askıya çıkarılması ve vatandaşlara tebligat
 • Parselasyon planına itirazların Belediye Encümeninde görüşülmesi
 • İşlemin tescilinin yapılması için Kadastro ve Tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi
 • Tescilden sonra tapuların maliklere verilmesi   

 

Düzenlemeye giren alana göre değişir.

 

5

 

Revizyon

 

 • İnşaat İstikamet Rölevesi
 • Kadastro Müdürlüğü’nce hazırlanan güncel Aplikasyon Krokisi

 

       1 gün

 

C) Ruhsat bürosu hizmet standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

1

Yapı Ruhsatı

 • Tapu, Röperli Kroki, Çap, İmar Durumu, İstikamet Rölevesi, Kot Kesit,
 • Mimari, Statik, Tesisat Projeleri, Zemin Etüdü, Statik Hesaplar,
 • İSKİ yazısı, Fen İşleri Müdürlüğü yazısı, Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısı, İtfaiye Müdürlüğü yazısı, Sivil Savunma Müdürlüğü yazısı, Ticaret parselleri için UTK onayı,
 • Hisseli parsellerde Hissedar Muvafakati, Parsel malikleri tarafından verilen vekaletname, gerekiyorsa Komşu Muvafakatı,
 • Mal Sahibi ve Müteahhide ait Kimlik Fotokopisi, İkametgah bilgileri, Vergi kaydı bilgileri, İTO Kaydı, Vergi Levhası,
 • İnşaat Sözleşmesi, Müteahhit Taahhütnamesi,
 • Ruhsat Harçları, Otopark harçları, Yapı Denetim harcı makbuzları, Otopark Taahhütnamesi,
 • Yapı Denetim Sözleşmesi, Yapıya İlişkin Bilgi Formu, Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi, Proje İnceleme Raporu,
 • Şantiye Şefine ait evraklar ( Kimlik Fotokopisi, İkametgah bilgileri, Diploma, Sigorta kaydı), Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi,
 • Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi ve Şantiye Şefine ait Oda Sicil Durum Belgesi,
 • Proje sorumlularına ait Noterden Proje Sorumluluk Beyanı,
 • 3 Boyutlu cephe çizimi.

    

10 gün

2

Yıkım Ruhsatı

 • Tapu, Röperli Kroki, Çap, İmar Durumu, İstikamet Rölevesi,
 • Hisseli parsellerde Hissedar Muvafakatı,
 • Muhtardan binanın boş olduğuna dair yazı,
 • Mal Sahibi ve Müteahhide ait Kimlik Fotokopisi, İkametgah bilgileri, Vergi kaydı bilgileri, İTO Kaydı, Vergi Levhası,
 • Elektrik, Su, Doğalgaz, Vergi İlişik kesme yazıları,
 • Yıkım Sözleşmesi,
 • Yıkım Ruhsatı Harcı,

Yıkım sorumlusuna  ait Noterden Yıkım Sorumluluk Beyanı

3 gün

 

D) Statik bürosu hizmet standartları

SIRA          NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN                             TAMAMLANMA                                 SÜRECİ

 

 

1

Statik Proje Onayı

●  Onaylı Mimari Proje,

3 gün

 

 

 

●  Yapının inşa edileceği parsele ait onaylı Zemin ve Temel Etüd Raporu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Yürürlükteki  tüm ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış  Statik proje,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Statik Hesaplar,

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Statik proje ve hesaplarda Statik Proje Müellfi ve Yapı Denetim Şirketi Denetçi Mühendisi onayı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Özellik arz eden durumlarda ilave hesap, çizim ve detaylar.

 

 

 

 

 

 

 2

 Zemin Etüdü Onayı

 • Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu
 • Tapu
 • İmar Durumu
 • Kot Kesit

2 gün

 

 

 

 

 

  

E) Yapı denetim  bürosu hizmet standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

1

Ruhsat güncellemesi

Ruhsat belgesi

1 saat

2

Temel üstü ruhsatı

 • Dilekçe, İSKİ kanal bağlantı yazısı
 • SGK başvuru yazısı, İnşaatın yerinde kontrolü
 • İnşaat önünde sac perde, 3 boyutlu resim ve ruhsat tabelası
 • İnşaatı durumunu gösteren fotoğraf
 • Şantiye şefi raporu, Demir-beton tutanak ve raporları
 • Aplikasyon krokisi

3 gün

3

Hak edişler

 • Dilekçe
 • Hakediş belgesi
 • İnşaatı durumunu gösteren fotoğraf
 • İnşaatın yerinde kontrolü
 • Şantiye şefi raporu
 • Demir-beton tutanak ve raporları

3 gün

4

Yılsonu seviye tespiti

 • Dilekçe
 • Seviye tespit tutanağı
 • İnşaatın durumunu gösteren fotoğraf
 • İnşaatın yerinde kontrolü

3 gün

5

İş bitirme belgesi

 • Dilekçe
 • İş bitirme belgesi
 • İSKİ kanal yazısı
 • Tesisat iskanı
 • Sığınak-itfaiye yazısı
 • İnşaatın durumunu gösteren fotoğraf
 • İnşaatın yerinde kontrolü
 • Şantiye elektriği ve suyunun kesilmesi için ilgili kurumlara yazı

3 gün

6

İskan belgesi

 • Dilekçe
 • SGK prim borcu yoktur yazısı
 • Otopark borcu yoktur yazısı
 • Yeditepe vergi dairesinden iskan harcı yatırıldığına dair yazı
 • Belediye iskan harcının yatırılması
 • İşletme müdürlüğünden emlak borcu yoktur yazısı
 • İskan belgesinde geçen inşaat yetkililerinin belediyede atması gereken imzalar

3 gün

7

Seviye ve hak ediş güncellemeleri

 • Onaylı seviye tespit tutanakları
 • Onaylı hak ediş belgesi

1 saat

8

Kaçak inşaatlar

 

 • Yerinde tespit
 • Yapı tatil tutanağı düzenlenmesi ve ilgilisine tebliği
 • Belediye encümenine 42. madde para cezası kararı alınması için yazılan yazı ve ilgilisine tebliği
 • 1 ay içinde düzeltilmediyse yıkım kararı raporu-Belediye encümenine 32. madde yıkım cezası kararı alınması için yazılan yazı ve ilgilisine tebliği
 • Elektrik-su ve doğalgazı kesmek için kurumlara yazılan yazılar
 • Fen işleri müdürlüğüne yıkım yapılması yazısı
 • Cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yazısı

1-2 ay

9

Yıkım ihalesi

 • Fen işlerinin yıkım yapamadığında keşif-metraj hazırlanması
 • Satın alma talep formu
 • Başkanlık makamına ihale açılması için yazılan yazı
 • İhale bitiminde yapılan yıkımlarla ilgili düzenlenen raporlar
 • Mali hizmetler müdürlüğüne, hakediş raporu, harcama talimatı yazıları gönderilmesi
 • İhale bitiminde müteahhide ödenen paranın %20 fazlasının ödenmesi için ilgilisine tebliğ

İhalede belirtilen sürede

10

Metruk binalar

 • Çevreyi rahatsız eden, şehircilik açısından kötü görüntü oluşturan, binada çatlak ve kırılmaların olan yerlerin tespiti
 • İlgilisine 1 hafta sürede yıkması için süre verilmesi
 • Belirtilen sürede yıkılmamışsa rapor düzenlenir ve belediye encümenine 39. ve 40. madde kararları alınması için yazı yazılması
 • Encümen kararı ilgilisine tebliği
 • Fen işleri müdürlüğüne yıkılması için yazı yazılması

10 gün

11

Mıntıka kontrolleri

 • Mıntıka mühendislerinin kendi bölgelerinde her gün (yarım gün) kontrol yapması

Her gün

12

Kat irtifakı

 • Dilekçe
 • Noterden liste beyanı
 • Kat irtifakı harcının ödenmesi
 • İnşaatın kontrolü

1 gün

13

Kat mülkiyeti

 • Dilekçe
 • 5 yıllık ruhsat süresi geçmiş olan yerlerde iskan belgesi varsa noterden alınan liste beyanı ile başvuru yapılması
 • İşletme müdürlüğünden emlak borcu yoktur yazısı
 • Kaçak yapılaşmanın olmaması

 

 

PLANLAMA BİRİMİ

Planlama Birimi Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

1

Plan değişikliği teklifleri

 • Başvuru tarihinden enfazla üç (3) ay önce  

         alınmış tapu senedi/tapu tescil belgesi veya bu  
        belgeler yerine geçecek belge ( Noter tasdikli ),

 • Bu belgede adı geçen maliklerin imza sirküleri, eğer malikler başvurmuyor ise noter tastikli  muvaffakatname/vekaletnameleri,
 • Başvuru tarihinden en fazla bir (1) yıl önce alınmış koordinatlı kadastral çap,
 • Teklife ait parsel veya parsellerin işaretlenmiş olduğu yürürlükteki nazım imar ve uygulama imar planları ile  onaylı halihazır harita örnekleri,
 • Mevcut durumu çevresiyle birlikte tanımlayabilecek fotoğraflar,(Fotoğraf çekim yönleri harita üzerine işlenmiş olarak )
 • İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri, (EK )
 • İmar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca  yürürlükte olan plan/halihazır haritalar üzerine hazırlanmış 10 takım teklif plan paftası,
 • Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan  İnceleme ve Araştırmaları içeren plan açıklama raporu. ( 10 takım )
 • Şehir Plancıları odası büro tescil belgesi

Eksiksiz olarak başvurulan plan tadili değişiklikleri değerlendirilerek gelecek olan ilk meclise gönderilir. İlçe Meclisince Kabul edilen planlar İBB Meclisine gönderilir. İBB başkanı tarafından onandıktan sonra 1 ay süre ile ilan yerlerinde askıya çıkartılır.

2

İsteğe bağlı Plan paftalarının suretinin verilmesi

 • Dilekçe

Dilekçenin verildiği gün içerisinde

 

Müracaat Yeri: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
 
İsim: Şükrü ÇALIM 
Unvan: Müdür
İsim: Mustafa DEMİRKAN
Unvan: Başkan Yardımcısı
Adres: Abdi İpekçi Caddesi No: 2 Bayrampaşa / İST
Tel: (0212) 467 19 00 / 1203
Faks:

submit
submit